BIÊN BẢN GHI NHỚ

HỢP TÁC

 

  

 

Giữa ba bên:

  

1.      Sở Thương mại TP.HCM

2.      Viện Tin học doanh nghiệp thuộc Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

3.      Văn pḥng đại diện Intel Semiconductor Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh,

 

về

 

Chương tŕnh xúc tiến ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông và Marketing trực tuyến hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ

 
 

BIÊN BẢN GHI NHỚ

HỢP TÁC

 

giữa Sở Thương mại TP. HCM, Viện Tin học doanh nghiệp thuộc

Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn pḥng đại diện Intel Semiconductor Ltd. tại TP. HCM

 

-         Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UNND ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê chuẩn Quy chế tố chức và hoạt động của Sở Thương mại TP. HCM.

-         Căn cứ Quyết định số 123/2003 QĐ – TTg ngày 12/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

-         Căn cứ Quyết định số 0234/2005/PTM – TCCB về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Tin học doanh nghiệp;

-         Căn cứ vào Giấy phép số 261/2004/GPBS-VPĐD về việc thành lập Văn pḥng đại diện Intel Semiconductor Ltd. tại TP.HCM

-         Thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

-         Căn cứ quyết định số 191/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/7/2005 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 – 2010”;

-         Căn cứ yêu cầu hợp tác giữa Sở Thương mại TP. HCM, Viện Tin học doanh nghiệp thuộc Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn pḥng đại diện Intel Semiconductor Ltd. tại TP.HCM (sau đây gọi tắt là các Bên) trong công tác triển khai chương tŕnh hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển.

 

Chúng tôi gồm ba bên:

Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

59-61 Lư Tự Trọng, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: www.trade.hochiminhcity.gov.vn

Đại diện bởi: Ông Trần Vinh Nhung – Phó Giám đốc Thường trực

Sau đây gọi là Sở TM TP.HCM

 

Viện Tin học doanh nghiệp thuộc Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Website: www.itb.vn

Đại diện bởi: Ông Hồ Văn Kiệt – Trưởng Văn pḥng Đại diện tại TpHCM

Sau đây gọi là ITB-VCCI

 

Văn pḥng đại diện Intel Semiconductor Ltd tại TP.HCM,

Pḥng 504, 235 Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM.

Đại diện bởi: Ông Thân Trọng Phúc - Trưởng đại diện

Sau đây gọi là Intel

 

Sau khi t́m hiểu bàn bạc trao đổi, ba bên thống nhất kư kết Biên bản ghi nhớ hợp tác như sau:

 

1. Mục đích hợp tác

 

 

2. Chương tŕnh hợp tác

 

2.1          Nội dung hợp tác

 

 

 

2.2    Trách nhiệm của các bên

 

A. Sở TM TP.HCM

 

B. ITB-VCCI

 

C. Intel

 

3. Thỏa thuận chung:

 

 

 Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác được lập thành 03 bản tiếng Anh và 03 bản tiếng Việt, có giá trị pháp lư như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 07 năm 2007

 

ĐẠI DIỆN SỞ TM TP.HCM                    ĐẠI DIỆN ITB-VCCI                    ĐẠI DIỆN INTEL

 

 

  

 Ông: TRẦN VINH NHUNG                 Ông: HỒ VĂN KIỆT               Ông: THÂN TRỌNG PHÚC

 

 

Chức vụ: Phó Giám đốc TT              Chức vụ: Trưởng Đại diện        Chức vụ: Trưởng Đại diện